Tutaj jesteœ: Strona glowna » Dla kandydatów
tl tr
lside

Opłaty

Nauka w Centrum Edukacyjnym „Konsul“ jest odpłatna

Opłaty za naukę składają się z: 

  • jednorazowego wpisowego w wysokości 0 zł (promocja).
  • czesnego (płatnego wyłącznie za miesiące pobierania nauki -, wakacje oraz egzaminy są nieodplatne!!!) 

Czesne w Centrum Edukacyjnym „Konsul“ jest płatne przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca). O wysokość czesnego prosimy pytać w naszych oddziałach 

Opłata czesnego może być dokonana: 

  • co miesiąc
  • w postaci jednorazowej opłaty z góry za semestr nauki ze zniżką 5%
  • w postaci jednorazowej opłaty z góry za cały rok nauki ze zniżką 10% 

Dodatkowe korzyści:

  • wpisowe – 0 zł!
  • wakacje niepłatne!
  • nie pobieramy opłat za egzaminy semestralne!
  • brak opłat za egzaminy zawodowe!
  • brak ukrytych opłat ( inne szkoły pobierają opłaty np. za materiały itp…, w Konsulu masz to za Darmo)


Informacje dodatkowe: 

Opłaty z tytułu czesnego mogą być dokonywane w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio na konto szkoły:  
MultiBank 76-1140-2017-0000-4502-1041-9457
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i Nazwisko, Typ szkoły, Rok nauki, Miasto 

Stypendia dla bezrobotnych

Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych po spełnieniu określonych warunków może przysługiwać stypendium za podjęcie i kontynuowanie nauki. 

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium: 
Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. 

Stypendium przysługuje osobie wymienionej w pkt.1 pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie* w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium. 

Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości 100 % kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy.  

W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu jej ukończenia zgodnego z programem nauczania.  

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.  

Bezrobotny uprawniony do stypendium z tytułu podjęcia nauki, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w Urzędzie jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania okoliczności powodującej utratę statusu, posiada prawo do stypendium, na czas skrócony o okresy pobierania stypendium przed utratą statusu oraz okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.  

Osobie, której przyznano stypendium z tytułu kontynuacji nauki przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.  

Aby nabyć prawo do stypendium (100%) z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty: 
a. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium, 
b. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające: 


- datę rozpoczęcia nauki; 
- status szkoły (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych); 
- posiadanie uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych); 
- formę podjętych studiów. 

c. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.  

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne. 

Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.  

UWAGA!  
Na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2008 r. Dz.U. 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) za: dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.  

Podstawa prawna: 
Art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 z późniejszymi zmianami),Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatkuaktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219 poz. 2222 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 8 (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.rside
bl br


Dige Polska. Strony Internetowe Szczecin